پهنه‎بندی ریزش در مسیر ارتباطی پاوه ـ نودشه با استفاده از روش AHP و Expert Choice در محیط GIS

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

از دسته مخاطرات طبیعی که جان و مال انسان‎ها را تهدید می‎کنند، ناپایداری‎های دامنه‌ای هستند و ازجمله این دامنه‌های ناپایدار، می‎توان به دامنه‌های مشرف بر مسیر ارتباطی پاوه ـ نودشه اشاره کرد. این دامنه‌ها شاید در گذشته چندان ناپایدار نبوده‌اند، اما امروزه با دخالت مستقیم و غیرمستقیم انسان، تعادل طبیعی خود را از دست داده و درنتیجه ناپایدار شده‌اند. در این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل سلسله‎مراتبی AHP و با استفاده از نرم‎افزار Expert Choice 11، به عوامل مؤثّر در ناپایداری این دامنه‌ها شامل: شیب، لیتولوژی، پوشش گیاهی، گسیختگی سنگی و فاصله از گسل با توجّه به تأثیراتشان وزن داده شد و درنهایت، لایه‌های اطلاعاتی تهیّه و در محیط GIS نقشه‎ی پهنه‎بندی ریزش آنها تهیّه شده است. ازجمله عواملی انسانی که سبب ناپایداری این دامنه‌ها شده است، می‎توان به تغییر در کاربری اراضی، کاهش پوشش گیاهی، تغییر در هندسه‎ی شیب دامنه‌ها و زیربری دامنه‌ها و احداث راه‎های ارتباطی روی این دامنه‎ها، اشاره کرد که سبب شده ‌است این دامنه‌ها ناپایدار شده و تعادل طبیعی خود را از دست بدهند، به‎گونه‎ای که در بیشتر طول مسیر شاهد ریزش دامنه هستیم.

کلیدواژه‌ها