ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدباهنر کرمان

2 دانشگاه اصفهان

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

4 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

چکیده

رودخانه‌ها و جلگه‌های حاصلخیز آن‌ها از دیرباز کانون شکل‌گیری و رشد تمدن‌های بشری بوده‌اند. جلگه خوزستان جلگه‌ای کم‌ارتفاع با شیب ملایم است که رودخانه‌ی کرخه در آن جریان دارد. این رودخانه در طول دوران زمین‌شناسی به ویژه در عهد چهارم –کواترنر- از تحرک و پویایی خاصی برخوردار بوده است، به طوری که مرتب از مسیر اولیه خود منحرف شده و به مسیر یا مسیرهای دیگری تغییر جهت داده و علاوه بر جابجایی کانون‌های شهری، موجب تغییر الگوی آبراهه‌ای نیز شده است. روش‌شناسی تحقیق حاضر، متکی بر ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای، میدانی و مطالعات تاریخی و بر مبنای روش سیستمی صورت گرفته است. در این پژوهش در یک بازه زمانی33 ساله ابتدا با استفاده از تصاویر چند طیفی ماهواره لندست شامل تصاویر سنجنده های MSS، ETM، ETM+ سال‌های (2000،2008، 1975)، داده‌های رقومی25000 :1، نقشه‌های توپوگرافی و تکنیک GIS و همچنین سامانه موقعیت یاب جهانی«GPS»، اقدام به شناسایی مسیرهای اولیه و قدیمی رودخانه کرخه گردید. سپس به کمک متون کهن تاریخی نظیر ابن بطوطه، ابن بلخی، ابن حوقل و استخری، مسیرهای قدیمی رودخانه مورد بازسازی قرار گرفت. در گام بعدی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور، مآندرهای رودخانه کرخه بارزسازی شدند. نتایج این تحقیق، منجر به شناسایی چهار مسیر عمده قدیمی به همراه تعداد زیادی مسیرهای فرعی(66 مسیر) گردید. این در حالی بود که لایه رودخانه کرخه از روی تصاویر ماهواره ای سال 1975م. استخراج و با مسیر رودخانه در سال 2008م. روی هم انداخته شد و تغییرات مسیر رودخانه طی 33 سال در قالب نقشه تغییر مسیر رودخانه کرخه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها