دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، آذر 1393 (9) 
ردیابی مسیرها و بارزسازی مآندرهای قدیمی رودخانه کرخه

صفحه 37-50

مصطفی خبازی؛ عبداله سیف؛ کورش شیروانی؛ مریم نوحه سرا


مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه‌های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند

صفحه 51-64

صیاد اصغری سراسکانرود؛ وحید محمدنژاد آروق؛ مهدی بلواسی