بازسازی تغییرات آب‌وهوایی هولوسن در زاگرس جنوبی: شواهد گرده‌شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

دگرگونی‌های اقلیم بر زندگی انسان، چشم‌انداز و استراتژی‌های اقتصادی-اجتماعی تأثیر ژرفی به‌جا می‌نهد. بدین دلیل انسان همیشه در پی دستیابی به پیشینه، شواهد و علل و آینده دگرگونی‌های اقلیم بوده است. با توجه به کمبود مطالعات آب‌و‌هواشناسی‌دیرینه در ایران هدف اصلی این پژوهش روشن کردن قسمت ناچیزی از گذشته تغییرات آب‌وهوایی زاگرس جنوبی در دوره هولوسن است. بدین منظور مغزه‌ای 5/8 متری از دریاچه پریشان برداشت شده و روی آن مطالعات گرده‌شناسی انجام شد. با توجه به یافته‌های این پژوهش، پوشش گیاهی در یانگر دریاس از نوع استپی خشک تا نیمه‌بیابانی و تقریباً بدون درخت بوده است که نشان دهنده آب‌وهوای سرد و خشک است. پوشش گیاهی غالب در این زمان اسفناجیان و درمنه بوده‌اند و تیره گندمیان و پوشش گیاهی درختی به شدت کاهش یافته‌اند. با شروع دوره بین یخبندان هولوسن تیره گندمیان جایگزین تیره اسفناجیان شده‌و درختان بنه و بادام در منطقه شروع به رشد کرده‌اند. در هولوسن پیشین گیاهان آبزی به شدت کاهش یافته و در کنار آن فراوانی زغال افزایش بسیار زیادی داشته است. بر اساس این شواهد آب‌وهوای گرم و خشک در هولوسن پیشین حاکم بوده است. شرایط موجود در هولوسن میانی سبب گسترش جنگل‌های بلوط شده است. جنگل‌های بلوط در هولوسن میانی تثبیت شده‌اند و تا عصر کنونی فراوانی خود را حفظ کرده‌اند. بیشترین مقدار گیاهان درختی در هولوسن میانی ظاهر شده و در کنار آن‌ تیره اسفناجیان به کمترین مقدار رسیده است که تأئید کننده گرم و مرطوب بودن آب‌وهوای هولوسن میانی است. ویژگی کلی هولوسن پسین مشابه با هولوسن میانی است، ولی با توجه به کاهش بلوط و افزایش پسته-بادام رطوبت نیمه گرم سال در هولوسن پسین کمتر از هولوسن میانی شده است. این شواهد نشان‌دهنده‌ی گرم‌تر بودن این دوره نسبت به هولوسن میانی است.

کلیدواژه‌ها