امکان‌سنجی وتعیین اولویت مسیرهای انتقال آب ازکارون به دشت ایذه به روش تاپسیس

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

محدودیت منابع آبی در برخی نقاط وعدم توازن ریزش‌های جوی ازنظر زمانی و مکانی ازیک‌طرف و افزایش مصرف آب از طرف دیگر سبب شده است که بسیاری از مناطق کشور با مشکل کم‌آبی مواجه باشند. از گذشته تابه‌حال همواره یکی از راه‌های تأمین آب ، انتقال آب از حوضه‌های پرآب‌تر به مناطقی است که با مشکل کم‌آبی مواجه هستند. حوضه کارون با بیش از 100زیر حوضه یکی از حوضه‌های تأمین آب مناطق خشک مجاور خود است . طبق تقسیمات کشوری3 زیر حوضه از کارون در شهرستان ایذه قرار دارد.اما بااین‌وجود دشت ایذه بافاصله کمتر از 30کیلومتر از رودخانه کارون با مشکل کم‌آبی درزمینه کشاورزی و مصارف شهری مواجه است. در این مقاله سعی شده تا با بررسی پتانسیل‌های کشاورزی وطبیعی شهرستان ایذه همچنین بررسی محدودیت‌های آبی دشت ایذه ، شرایط انتقال آب از رودخانه کارون در بخش جاری در حوضه ده شیخ به حوضه ایذه بررسی و با استفاده از نرم افزارهای جغرافیایی ، نقشه های توپوگرافی ورقومی ، ارتفاعی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری وسپس به روش تاپسیس مسیرهای ممکن برای انتقال آب بر اساس شرایط توپوگرافی ،شیب منطقه ،ارتفاع و فاصله نقاط برداشت آب از دشت ایذه ،طول تونل‌های احتمالی در مسیر خط لوله و همچنین دسترسی به جاده اولویت‌گذاری شده و درنهایت مناسب‌ترین مسیر انتقال آب تعیین گردید که در بررسی های انجام شده درنهایت از چهار مسیر منتخب که موردبررسی قرار گرفت ، مسیر شماره 2 واقع در حوضه ده شیخ در شمال دشت ایذه که از موقعیت جغرافیایی"13 '48 °49 طول جغرافیایی و"31 '08 °32عرض جغرافیایی شروع و نهایتاً در نقطه طول جغرافیایی "21 '47 °49 و عرض جغرافیایی "45 '58 °31 به پایان می‌رسد ازنظر اولویت‌های تعریف‌شده در مدل تاپسیس برای این تحقیق ، مناسب‌ترین مسیر برای انتقال آب ازرود کارون به دشت ایذه است .

کلیدواژه‌ها