دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، اسفند 1393 (11) 
تحولات مورفولوژیکی و الگوی پیچان رودی بستر رودخانه مرزی هریرود با استفاده از RS

صفحه 53-64

پروین کهربائیان؛ ابوالفضل بهنیافر؛ حجت شاکری زارع؛ محسن رضائی عارفی