پتانسیل‌یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه)

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

چشم‌اندازهای‌ ژئومورفیک کارست که درنتیجه انحلال مواد تشکیل‌دهنده سنگ‌ها، توسط آب‌های طبیعی شکل‌گرفته‌اند، نقش مهمی در تنوع زمین‌شناختی دارند و یکی از اولویت‌های مدیریتی به‌حساب می‌آیند. لزوم برنامه‌ریزی در پهنه‌های کارستی ایجاب می‌کند تا مطالعاتی در زمینه شناخت محیط‌های کارستی، ویژگی‌ها و نقش آن‌ها در تغذیه منابع آب صورت گیرد. هدف از این پژوهش شناسایی و پهنه‌بندی پتانسیل توسعه کارست در محدوده دشت ایذه و دشت سوسن در استان خوزستان با استفاده از منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. داده‌های اصلی پژوهش را نقشه‌های پایه شامل نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:25000 و نقشه زمین‌شناسی در مقیاس 1:100000 و هم‌چنین داده‌های بارش و دما تشکیل داده‌اند. برای اجرای مدل فازی با استفاده از نرم‌افزار 2/10Arc GIS  هشت معیار شامل شیب، زمین‌شناسی، پوشش خاک، کاربری اراضی، فاصله از گسل‌ها، ارتفاع، دما و بارش بکار گرفته‌شده است. بر اساس نتایج حاصل از لایه‌های فازی، با کاهش میزان شیب و فاصله از گسل، با افزایش رسوبات آهکی، پوشش گیاهی، میزان دما، میزان بارندگی و پوشش سطح خاک میزان کارستی شدن افزایش پیدا می‌کند. نتایج حاصل از تلفیق لایه‌های موجود نشان داد که مناطق مستعد به کارستی شدن با مساحت تقریباً 32 درصد در جنوب، شرق، غرب و بخش‌هایی از شمال شرق منطقه واقع‌شده‌اند. واحد آهک آسماری، گچساران  و ایلام ـ سروک شامل این بخش می‌باشند که از رسوبات کاملاً آهکی تشکیل‌شده‌اند و ازنظر تأمین آب مهم‌ترین سفره‌های آبدار کارستی در منطقه مطالعاتی محسوب می‌شوند. وجود اشکال سطحی کارست از قبیل کارن، ریل کارن و درز و شکاف ها در سازندهای مزبور نقش مؤثری در پراکندگی چشمه‌ها و آبدهی آن‌ها و کارستی شدن منطقه دارد. هم‌چنین قسمت‌های مرکز و بخش‌هایی از شمال شرق محدوده مطالعاتی با مساحت 50 درصد از پتانسیل بسیار کمی جهت کارستی شدن برخوردار است.                      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Karst development potential mapping using fuzzy logic (Case Study: Susan Plain basin and plain Izeh)

چکیده [English]

Geomorphic karst landscapes as a result of the dissolution of the ingredients of rocks, have been formed by natural water plays an important role in the geological diversity and is considered one of the priorities of management. Planning for karst areas require the studies on the recognition Karst, characteristics and its role in feeding water resources are necessary. The aim of this study is to identify and develop potential zoning karst in the plain area ize and Susan plain in Khuzestan province is using fuzzy logic in Geographic Information Systems. The main research base map data including topographic maps at a scale of 1: 25,000 geological map at a scale of 1: 100,000 as well as temperature and precipitation data have formed. To run a fuzzy model using the software Arc GIS 10/2 eight criteria including slope, geology, soil cover, land use, distance from faults, elevation, temperature and precipitation have been used. Based on the results of the fuzzy layer, which reduces the amount of tilt and distance from fault, with increased calcareous sediments, vegetation, temperature, rainfall and soil surface cover the karstic increases. The results showed that areas prone to karst existing layers with a total area of ​​almost 32 percent in the South, East, West and parts of the North East region, and parts of central and northern parts of the study area East area 50 percent of the karstic is very little potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • karst
  • Izeh plain
  • Susan plain
  • Fuzzy