دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، آذر 1395 (18) 
گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان

صفحه 142-160

محمدمهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ سمیه خلجی؛ خه بات درفشی