گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

فرسایش خندقی از جمله زیان­بارترین انواع فرسایش آبی و از فرآیندهای مهم تخریب خاک به­شمار می­آید که در بعضی موارد باعث ایجاد کانال­هایی با طول، عرض و عمق زیاد می­شود. این نوع فرسایش یکی از انواع فرسایش آبی است که موجب تخریب اراضی و بر هم خوردن تعادل در پهنه­های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی می­شود. در این پژوهش، به­منظور شناسایی مهم­ترین عوامل مؤثر در شکل­گیری خندق­های حوضه آبخیز رباط ترک در شهرستان دلیجان از استان مرکزی اقدام به جمع­آوری اطلاعات از طریق انجام بازدید­های میدانی و اندازه­گیری­های مورفومتری 10 خندق، نمونه­برداری خاک از مقاطع هدکت، بخش میانی، دهانه خروجی و حوضه آبخیز هر خندق شد. پارامتر­هایی از جمله اسیدیته، هدایت الکتریکی، ماده آلی، کربنات­کلسیم، رطوبت اشباع، ظرفیت نگهداری،وزن مخصوص و بافت خاک در آزمایشگاه اندازه­گیری گردید. جهت تحلیل داده­ها از روش­های تحلیل خوشه­ایو تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد؛ خندق­ها بر اساس ویژگی­های مورفومتری و بر اساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک خوشه‌بندی‌شده که در هر دو مرحله خندق­ها به سه خوشه تقسیم گردیدند. برای شناخت علت قرارگیری خندق­ها در خوشه­های متفاوت از تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده‌شده است. نتایج تحلیل واریانس نشان می­دهد خوشه­هایی که بر اساس ویژگی­های مورفومتری ایجاد شدند، دارای اختلاف معنی­داری در میزان ماده آلی، درصد رطوبت اشباع و رس حوضه آبخیز می­باشند و خوشه­هایی که بر اساس خصوصیات فیزیکی - شیمیایی ایجاد شدند، دارای اختلاف معنی­داری در میزان ماسه، سیلت، ظرفیت نگهداری، رطوبت اشباع و ماده آلی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors controlling of gully erosion in Robat Turk basin - Delijan

چکیده [English]

Gully erosion is one of the most harmful types of water erosion and of important processes of soil erosion which causes formation of long wide deep canals. The Robat Turk is part of the Shour watershed basin which joins to Qomroud (one of the Panzdahe-Khordad’s Dam basins) and finally to the Salt Lake. The basin’s area is 112.67 km2, located in the longitude of 50⁰46’ to 50⁰52’ of East and the latitude of 33⁰42’ to 33⁰50’ of North. Forty soil samples were taken, dried, milled, sieved by a 2 mm sieve, and analyzed for physical and chemical properties including acidity, electrical conductivity, organic matter, calcium carbonate content, saturated humidity, holding capacity, balk density and the texture of soil. Acidity and electrical conductivity were analyzed after making a 1:1 solution through pH- and EC- meter, respectively. In order to statistically analyze the data, considering the different variables, cluster analysis has been used to allocate the gullies to different groups, acquire the actual groups, and reduce the volume of the data. One-way analysis of variance used to investigate the difference between the groups’ averages, or investigate and determine the existing discrepancies between the morphologically clustered gully groups.
The results show that the studied gullies classify to three clusters. Homogenous clusters were found based on the Ward method and the Euclidean distance. In the distances less than 12 (Dlink/Dmax×100) the difference between the morphologically studied gullies are so that they can be classify to three clusters. These clusters were resulted from the variance analysis (ANOVA) based on the difference in depth and in the ratio of the width to the depth of gully’s output. The gullies in the first cluster have the maximum depth and the gullies in the second cluster have the maximum ration of width to depth.
Different physical and chemical properties of the soil in the studied gullies are so that they can be clustered in three groups. The gullies with all physical and chemical properties were modeled in three homogenous groups results show that the organic matter of HDKT and the output’s width, saturated moisture and the upstream clay content have a meaningful difference. The comparison of average values of the organic matter of HDKT and output’s width based on the variance analysis has the meaningful difference of F=13.63, P=0.004 and F=5.73, P=0.034, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gully Erosion
  • Morphometric
  • Chemical characteristics
  • Cluster analysis
  • Robat Turk Basin