نقش ژئومورفولوژی در مدیریت منابع طبیعی با استفاده از روش تحلیل سیستم‌های ارضی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

دانش ژئومورفولوژی نقش بسزایی در شناخت قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی پیرامون ما دارد که در این میان استفاده از روش تحلیل سیستم‌های ارضی به‌عنوان یک راهکار ژئومورفولوژی مؤثر می‌باشد. از طریق این تکنیک مشخص می‌شود که هر قسمت از زمین به چه کاربری اختصاص پیدا می‌کند. این اقدام باعث حفظ آب و خاک در اراضی کشاورزی و مدیریت بهتر منابع طبیعی می‌شود. هم‌چنین روش تحلیل سیستم‌های ارضی در مطالعات آمایش سرزمین نیز مطرح می‌گردد. در این مطالعه نقش دانش ژئومورفولوژی در شناسایی ویژگی‌های سرزمینی و مدیریت بهتر منابع طبیعی با استفاده از روش تحلیل سیستم‌های ارضی در حوضه آبی کلاته سادات سبزوار از استان خراسان رضوی بررسی می‌شود. بر این اساس، حوضه آبخیز مورد مطالعه به سه سیستم ارضی کوهستان، تپه و دشت تفکیک گردید که بیشترین مساحت حوضه را تیپ ارضی دشت با 0/52 کیلومتر مربع و کمترین را تیپ ارضی تپه با مساحت 2/11 کیلومتر مربع پوشش می‌دهد. تیپ ارضی کوهستان نیز مساحت 4/32 کیلومتر مربع از سطح حوضه را اشغال کرده است. برای هر کدام از این سیستم‌های ارضی، واحدهای ارضی و جزء واحدهای کوچکتری تشخیص داده شد که هر کدام از این تقسیمات واحدی، ویژگی‌ها و مشخصات خاصی دارد. شناخت این مشخصات، جهت هرگونه پروژه عمرانی و کشاورزی در منطقه سودمند می‌باشد. در این میان قابلیت‌ها و محدودیت‌های هر بخش نیز جهت کاربری بهتر مشخص شد. در کل بیشترین مساحت حوضه آبخیز مورد مطالعه را مناطق پست و کم‌ارتفاع و دشت پوشش می‌دهد که نیاز به توجه بیشتر و مدیریت کارآمد حفظ آب و خاک را در این منطقه، روشن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of geomorphology in management of natural resources using the method of Land Systems Analysis (case study: Kalateh-Sadat watershed of Sabzevar)

نویسندگان [English]

 • leila montaseri
 • abolghasem amirahmadi
 • mohamad ali zanganeh asadi
hakim sabzevari university
چکیده [English]

Introduction: Geomorphology knowledge has an important role in knowing of the capabilities and environmental constraints of our surrounding, that in the meantime the use of the method of Land System Analysis is effective as a geomorphology approach. This method is a scientific classification based on the land form and with the hierarchical structure and emphasizes on the relationship of land (landforms) with the capabilities and constraints of land. In this study, the method of Land Systems Analysis is checked in Kalateh-Sadat watershed of Sabzevar of Razavi Khorasan province. The aim of this study is the use of geomorphology knowledg and the method of Land Systems in analyzing the capabilities and constraints areas, that it can be used in studies of territorial  planning and management of natural resources.
Methodology: At first the studied area was limited based on topographic maps and Landsat satellite images of Google Earth software. Then from field observations, study books, articles and scientific reports in recent years on this topic and preparation of digital models of region with ArcGIS software was used. Finally, using the method of Land Systems Analysis was acted rather than classification of regions to ranges that have similar physical properties; So that each area  is differentiated from another area by a specific homogeneity. The foundation of this classification is based on hierarchical structure that is summarized in three ranges land system, land unit and unit components.
Results and discussion: Kalateh-Sadat watershed is sub-basins of the Kal-shoor river of Sabzevar and is located in the central iran zone in terms of geological divisions and is considered from areas of ophiolitic-melange in iran. The most height of basin is in the northeast and the least in the output location in the southwest of the basin;  in other words, topographic slope of basin is from the northeast to the southwest. Northeastern part of the basin (elevation points and upstream Kalateh-Sadat river) has high slope and the southwestern part of it (downstream and out of the river and agricultural lands) has least slope. Direction of dominant slope of the basin is southwest in other words, flow path of Kalateh-Sadat river to the output side. kalateh-sadat river is a dry-river and accidental river, which in addition passing through kalateh-sadat village, part of the downstream lands Irrigates and ultimately leads to holes central desert. Mostly regional precipitation is the effect of existence Siberian high-pressure mass in the cold season, that provides the grounds for coldness and dryness air. In terms of climate divisions based on Domarten factor, regional climate is dry type. This basin is also very poor in terms of vegetation and this poverty of vegetation has been happened during wrong operation of regional grasslands several years. In terms of land use situation, Kalateh-Sadat basin is parted into two parts medium grasslands and desirable and steppe grasslands with scattered trees. The most important of processes development of the earth current face in the kalateh-sadat basin include: orogenic phases and tectonic activity, the degradation processes and weathering, erosion system of flowing waters, mass motions and range, wind erosion system and human factors. kalateh-sadat village is located also on an alluvial fan and young terrace and low-height. The most common of geomorphology phenomenon in this basin is "Marly hills" of kalateh-sadat village and the impact of these marls on water and soil of the area, which from that is used for operations water-coloring and mud-lined the river bed. So that marl particles, with penetration on the floor of the river bed and downstream lands, fills pores available and creates a layer with low permeability ability and prevents water penetration in the floor of the river bed and lands and causes maintain water and soil in contrast to the heat and erosion and region winds. Finally, kalateh-Sadat basin from the viewpoint of land systems is divided into three types (system) mountain, hill and plain. That respectively, existence of chromite deposits, marly hills and maintain water and soil in contrast to erosion is in each at attention priority and importance.
Conclusion: At evaluation the studied watershed using the method of Land Systems Analysis was found that this range is an area with three different systems mountain, hill and plain that each is parted to land units and finally the smaller units component. Lowlands and low-height and plains with 52 square kilometers has occupied the most area of basin and land type of hill with an area of 11/2 square kilometers the least area. Land type of mountain is included also an area of 32/4 square kilometers of basin area.  In general, the most area of Kalateh-Sadat watershed is covered lowlands and low-height. that the require more attention and efficient management of water and soil conservation is made clear in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • geomorphology
 • land systems
 • Territorial planning
 • land use
 • Kalateh-Sadat of Sabzevar
 • افشاری، جیده و افشاری، جلیله، 1392، مکان‌یابی و بررسی پتانسیل‌های ژئواکوتوریسم شهرستان سمیرم با استفاده از روش تحلیل سیستم اراضی (LSA)، دومین همایش ملی گردشگری و طبیت‌گردی ایران، همدان.
 • رامشت، محمدحسین، 1388، نقشه های ژئومورفولوژی (نمادها و مجازها)، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران.
 • رامشت، محمدحسین؛ خوشرو، عبدالله و امینی، مهدی، 1393، تجزیه و تحلیل ساختاری سیستم‌های ارضی ژئومورفیک در حوضه میدان گل، فصل‌نامه جغرافیای طبیعی، سال هفتم، شماره 25، صص. 27-42.
 • رامشت، محمدحسین و سیف، عبدالله، 1379، جغرافیای خاک‌ها، انتشارات دانشگاه اصفهان.
 • گنجی‌نیا، ملیحه 1387، شناسایی اشکال آبی با استفاده از تصاویر ماهواره‌‌ای در محیط GIS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم امیر‌احمدی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار. 
 • معززلسکو، ضرغام و شریفیان‌عطار، رضا، 1381، کانی‌شناسی غیر سیلیکات‌ها، جلد دوم، انتشارات واژگان خرد، تهران.
 • منتصری، لیلا؛ زنگنه‌اسدی، محمدعلی و امیراحمدی، ابوالقاسم، 1394، دانش بومی کاربرد عوارض ژئومورفولوژی (آب‌رنگ کردن) و نقش آن در حفظ آب و خاک، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی‌ام، شماره 4، صص. 154-171.
 • نقشه زمین‌شناسی 1:100000 باشتین، 1999، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 • نوروزپور، نوشین و رامشت، محمدحسین، 1391، بررسی پتانسیل‌های ژئواکوتوریسم دره جونقان با استفاده از روش تحلیل سیستم ارضی، نخستین همایش میراث زمین‌شناختی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.
 • وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا، معاونت نظارت راهبردی و امور نظام فنی، (نشریه شماره 310)، 1391، دستورالعمل تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تهران، صص.7-5.
  • Bawden, M. G. and Stobbs, A. R., 1963, The land resources of eastern Bechuanaland, Directorate of overseas surveys, forestry and land use section, London.
  • Bruce King, R., 1970, A parametric approach to land system classification, Land Resources Division, Directorate of Overseas Surveys, Surbiton, Great Britain, Geoderma, Vol. 4, Iss. 1, pp. 37-46.
  • Capotorti, G., Guida, D., Siervo, V., Smiraglia, D. and Blasi, C., 2012, Ecological classification of land and conservation of biodiversity at the national level: The case of Italy, Biological Conservation, Vol. 147, Iss. 1, pp. 174-183.
  • Chiristian, C. S., Paterson, S. J., Perry, R. A., Slatyer, R. O., Stewart, G. A. and Traves, D. M., 1953, Survey of the Townsville- Bowen Region, North Queensland, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia, Melbourne, Land Research Series No. 2.
  • Chiristian, C. S. and Stewart, G. A., 1953, General Report on Survey ofKatherine-Darwin Region, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia. Land Research Series No. 1.
  • Dewit, P. V. and Bekker, R. P., 1990, Soil Mapping and Advisory Services Botswana, Explanatory note on the Land Systems Map of Botswana, Food and Agriculture organization of the united nations, united nations development programme government of Botswana, Gaborone, South of Africa, pp. 2-30.
  • Kazaklis, A. and Karteris, M., 1993, Land use types: patterns and relationships with abiotic landscape factors in western Crete, Landscape and Urban Planning, V. 24, Iss. 1, pp. 249-257.
  • Klingseisen, B., Metternicht, G. and Paulus, G., 2007, Geomorphometric landscape analysis using a semi-automated GIS-approach. Science Direct, Environmental Modelling & Software, pp. 1-13.
  • Lawrance, C. J., Webster, R., Beckett, P.H.T., Bibby, J. S. and Hudson, G., 1977, The use of air photo interpretation for land evaluation in the Western Highlands of Scotland, Catena, Vol. 4, Iss. 4, pp. 341-357.
  • Mitchell, C. W. and Howard, J. A., 1978, Land system classification - a case history: Jordan, AGLT Bulletin 2/78, FAO, Rome.
  • Panabokke, C. R., 1996, Soils and Agro-Ecological Environments of Sri Lanka, Natural Resources Energy and Science Authority of Sri Lanka, Natural Resources Series No. 2, pp. 87-205.
  • Panabokke, C.R. and Somasiri, S., 1980, The identification andchdracterization of the Ricelands of the wet  zone of Sri Lanka and its application to rice research, in Rice Symposium 1980, Department of Agriculture, pp. 137-158.
  • Somasiri,  S. and Ratnayake, R.M.K., 1988, Wet and semi-wet rice lands in Sri Lanka, A classification and characterization of physical environments, Land and Water Use Division, Department of Agriculture Peradeniya 114p.
  • Somasiri, S. , Tinsley, R.L., Panabokke, C.R. and Moormann, F.R., 1985, Evaluation of rice lands in Kandy district, Proc. Workshop. Cornell Univ. Ithaca. NY.
  • Stewart, G. A. and Perry, R. A., 1953, The land systems of the Townsville- Bowen region, Land Research and Regional Survey Section,  Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia, Canberra, Land Research Series No. 2, pp. 55-68.
  • Tagil, S. and  Jenness, J., 2008, GIS-Based  Automated  Landform  Classification   and Topographic,   Landcover  and Geologic Attributes  of Landforms Around  the Yazoren  Polje, Turkey, Joumal  of Applied  Sciences, Vol. 8, No. 6, pp. 910-921.
  • Turner ll, BL., Geoghegan, J., Lawrence, D., Radel, C., Schmook, B., Vance, C., Manson, S., Keys, E., Foster, D., Klepeis, P., Vester, H., Rogan, J., Roy Chowdhury, R., Schneider, L., Dickson, R. and Ogenva-Himmelberger, Y., 2016, Land system science and the social environmental system: the case of Southern Yucatan Peninsular Region (SYPR) project, Current Opinion in Environmental Sustainability, Vol. 19, pp. 18-29.
  • Vaclavik, T., Lautenbach, S., Kuemmerle, T. and Seppelt, R., 2013, Mapping global land system archetypes, Global Environmental Change, Vol. 23, Iss. 6, pp. 1637-1647.
  • Webster, R. and Beckett, P.H., 1970, Terrain classification and evaluation using air photography: A review of recent work at Oxford, Photogrammetria, Vol. 26, Iss. 2-3, pp. 51-75.
  • Zonneveld, I. S., 1989, The land unit - A fundamental concept in landscape ecology, and its applications, Landscape Ecology, Vol. 3, No. 2, pp. 67-86.