دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، خرداد 1396 (20) 
تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی

صفحه 76-102

منصور خیری زاده آروق؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ معصومه رجبی؛ رسول دانش فراز


پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه)

صفحه 176-189

مهران مقصودی؛ ابوطالب محمدی؛ زهرا خانبابائی؛ صدیقه محبوبی؛ مهدی بهاروند؛ عبدالحسین حاجی زاده