بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از روش‌های بررسی حرکات زمین‌ساخت فعال، استفاده از اطلاعات ریخت‌زمین‌ساخت است. اندازه‌گیری کمی شاخص‌های ژئومورفولوژی، یک ابزار مهم برای تعیین سطح فعالیت زمین‌ساخت منطقه است. این اندازه‌گیری‌های کمی امکان مقایسه زمین‌ریخت‌های مختلف و محاسبه متغیرها را فراهم و شناسایی نرخ فعالیت زمین‌ساختی یک منطقه را امکان‌پذیر می‌سازد. در این مطالعه، زمین‌ساخت فعال البرز مرکزی در حوضه‌های هراز و نور- نوشهر با اندازه‌گیری شش شاخص‌ ژئومورفولوژی ناهنجاری سلسله مراتبی (∆a)، انشعابات (R)، انتگرال و منحنی فرازسنجی (Hi)، برجستگی نسبی (Bh)، تراکم زهکشی (Dd) و ضریب شکل (Ff) مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از مدل رقومی‌ارتفاعی (DEM) 30 متر در محیط GIS حوضه‌ها و آبراهه‌های منطقه مورد مطالعه استخراج شد، سپس شاخص‌های ژئومورفولوژی در هر زیرحوضه اندازه‌گیری شد. هر شاخص به سه رده به لحاظ فعالیت زمین‌ساختی تقسیم شد و در نهایت براساس تقسیم‌بندی هر شاخص، سطح فعالیت زمین‌ساختی کل برمبنای شاخص زمین‌ساخت فعال نسبی (Iat) منطقه تعیین شد و گستره مورد بررسی به 4 رده فعالیت زمین‌ساختی بسیار بالا، بالا، متوسط و کم تقسیم شد، سپس نقشه پهنه‌بندی سطح فعالیت زمین‌ساختی درگستره مورد مطالعه ترسیم شد. نتایج حاصل از شاخص زمین‌ساخت فعال نسبی نشان می‌دهد که گستره مورد بررسی دارای فعالیت زمین‌ساختی بسیار بالا و بالا است به‌ویژه در مناطق منطبق با گسل‌های شمال البرز، خزر، گلندرودشمالی و جنوبی، بلده و گسل‌های جنوب باختری و چین‌خوردگی‌های جنوب خاوری محدوده مورد بررسی را تایید می‌کند، همچنین شواهد زمین‌ریختی حاصل از مشاهدات صحرایی اثبات کننده نتایج حاصل از  شش شاخص‌ ژئومورفولوژی در گستره مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of active tectonics by using morphometric indices in Central Alborz

چکیده [English]

One of the methods for study the movements of active tectonics is utilizing the information about morphotectonic data. The quantitative measurement of morphometric indices is an important tool for determining the level tectonic activity of the area. These quantitative measurements provide the possibility of an objective comparison between different kinds of morphologic features and calculation of unintelligible variables, as well as the ability to identify the rate of activities of an area’s tectonics. Morphometric analysis of a basin provides information about hydrological conditions, nature of rock formation and geologic structure of the basin. Faults and folds can cause to deform landforms and documentation of any departure from their unperturbed shape can serve to define the magnitude of deformation. Consequently, the recognition and measurement of such displaced or deformed markers is critical to many morphotectonic studies. In this study, active tectonics of the Central Alborz in Haraz and Noor- Noshahr basins with measuring morphometric indices has been surveyed. The study area is located in the Central Alborz and khazar, North Alborz, Baladeh and North and South Galandrud faults are some of the most important faults of this area. There are many folds in the southwestern and a lot of inferred faults in the northwestern of study area. General trend of study area is NW- SE. according to the situation of the area tectonic and the position of different rivers, surveying the morphometric indices is very useful to determine the rate of active tectonics of area. So it’s tried to determine the level of active tectonics of area by using the morphometric indices. In this study, in order to assess tectonic activities new morphometric indices were used. To assess tectonic activities in the area, six morphometric indices of the Hierarchical anomaly (∆a), Bifurcation (R), Hypsometric integral and curve (Hi), Relative relief (Bh), Drainage density (Dd) and Form factor (Ff) have been assessed. These indices can show the effects of active tectonics on the area and the effects of geology structures on the drainage system. The changes of active tectonicon drainage system can be shown by these six indicies. The Bifurcation index depends on the presence of hierarchical anomalies in the network and Hierarchical anomaly and Bifurcation indices are highly sensitive to the effects of the active tectonics. The Hypsometric integral describes the relative distribution of elevation in a given area of a landscape particularly a drainage basin. The high rate of Relative relief index represents the high level of uplifting that is because of active tectonics of area. Drainage density index in basins that have active tectonics is lower. Basins are longer in active tectonics of area. First, sub basins and streams were extracted by using digital elevation map (DEM) with a horizontal resolution of 30 m in geographic information systems (GIS) and using hydrological functions of GIS (Arc Hydro) and then after some reformations, 27 sub basins were formed. In next step, the geology units and structures were extracted from geology maps 1: 100,000 in study area. Then, each of the indices is measured in every 27 extracted sub basins. In order to better survey in this study, each index was divided to 3 classes in terms of active tectonic and indices of the Hierarchical anomaly (∆a), Bifurcation (R), Hypsometric integral and curve (Hi), Relative relief (Bh), Drainage density (Dd) and Form factor (Ff) were classified according to the their values and eventually according to division of each index, the level of active tectonics based on relative active tectonics index (Iat) was determined. Based on Iat values, the study area was divided into four classes: Class 1 (very high relative tectonic activity), Class 2 (high), Class 3 (moderate) and Class 4 (low). The distribution of the four classes was mapped in the study area. The results of measuring of six morphometric indices and assimilating them in to field observation indicate intense neotectonic activities in the studied area. The result of Iat index indicated that study area has high and very high active tectonics especially in the areas matched with khazar, North Alborz, Baladeh and North and South Galandrud faults and folds in the southwestern and faults in the southeastern of study area and the Northwestern of the study area has moderate active tectonics. In addition the results are consistent with field observations on landforms and geology. The results of morphometric indices and filed observations indicate the activity of khazar, North Alborz, Baladeh and North and South Galandrud faults and folds in the southwestern and fault in the southeastern of study area and the Northwestern of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Active Tectonics
 • Morphometric index
 • Basins
 • Central Alborz
 • Alavi, M., 1996, Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain system in northern Iran, Journal of Geodynamics, No. 21, pp. 1- 33.
 • Allen, M.B., Ghassemi, M.R., Shahrabi, M., Qorashi, M., 2003, Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran, Journal Of Structural Geology, No. 25, PP. 659-672.
 • Avena, G.C., Giuliano, G. and Lupia Palmieri, E., 1967, Sulla valutazione quantitativa della gerarchizzazione ed evoluzione dei reticoli fluviali. Bollettino della Societa Geologica Italiana, No. 86, pp. 81–796.
 • Bull, W.B. and McFadden, L.D., 1977, Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California, In: Doehring, D.O. (Ed.), Geomorphology in Arid Regions, Proceedings of the Eighth Annual Geomorphology Symposium, State University of NewYork, Binghamton, pp. 115- 138.
 • Ciccacci, S., Fredi, P., Lupia Palmieri, E. and Pugliese, F., 1986, Indirect Evaluation of Erosion Entity in Drainage Basins through Geomorphic, Climatic and Hydrological Parameters, International Geomorphology, pp. 233- 248.
 • Devi, R.K.M., Bhakuni and Bora, P.B., 2011. Tectonic implication of drainage set-up in the Sub- Himalaya: a case study of Papumpare district, Arunachal Himalaya, India, Geomorphology, No. 127, pp. 14–31.
 • El Hamdouni, R., Irigaray, C., Fernandez, T., Chacón, J., Keller, E.A., 2007, Assessment of relative active tectonics, southwest border of Sierra Nevada (southern Spain), Geomorphology, No. 96, pp. 150–173.
 • Guarnieri, P. and Pirrotta, C., 2008, The Response of Drainage Basins to the Late Quaternary Tectonics in the Sicilian Side of the Messina Strait (NE Sicily), Geomorphology, No. 95, pp. 260- 273.
 • Holbrook, J. and Schumm, S.A., 1999, Geomorphic and Sedimentary Response of Rivers to Tectonic Deformation: a Brief Review and Critique of a Tool For Recognizing Subtle Epeirogenic Deformation In Modern And Ancient Settings. Tectonophysics, No. 305, pp. 287- 306.
 • Horton, R.E., 1945, Erosional development of streams and their drainage basins: hydrophysical approach to quantitative morphology, Geological Society of America Bulletin, No. 56, PP. 275- 370.
 • Keller, E.A., Zepeda, R.L., Rockwell, T.K., Ku, T.L. and Dinklage, W.S., 1998, Active tectonics at Wheeler Ridge, southern San Joaquin Valley, California. Geological Society of America Bulletin, No. 110, pp. 298–310.
 • Keller, E.A., Pinter, N., 2002, Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape (2ndEd.), Prentice Hall, New Jersey.
 • Mathuis, B.H.P., 2006. Digital elevation model based hydro-processing,  Geocarto International center, No. 21, pp. 21- 26.
 • Mayer, L., 1990, Introduction to Quantitative Geomorphology, Prentice Hall, Englewood, Cliffs, NJ.
 • Moore, I.D., Grayson, R.B. and Ladson, A.R., 1991, Digital terrain modelling: a review of hydrological, geomorphological and biological applications, Hydrological Process, No. 5, pp. 3- 30.
 • Ritz J. F., Nazari, H., Salamati, R., Shafeii, A., Solaymani, S. and Vernant, P., 2006. Active transtension inside Central Alborz: a new insight into the Northern Iran–Southern Caspian geodynamics, Geology, No. 34, pp. 477- 480.
 • Schumm, S.A., 1997, Drainage density: problems of prediction. In: Stoddart, D.R. (Ed.), Process and Form in Geomorphology, Routledge, London, pp. 15- 45.
 • Schumm, S.A., Dumont, J.F. and Holbrook, J.M., 2002, Active tectonics and alluvial rivers. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Singh, P., Gupta, A. and Singh, M., 2014, Hydrological inferences from watershed analysis for water resource management using remote sensing and GIS techniques, The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, pp. 1- 11.
 • Strahler, A.N., 1952, Hypsometric (area–altitude) analysis of erosional topography, Geological Society of America Bulletin, No. 63, pp. 1117–1142.
 • Strahler, A. N., 1964, Quantitative geomorphology of basins and channel networks, In: Chow, V.T. (Ed.), Handbook of Applied Hydrology. Mcgraw Hill Book Company, New York.
 • Talling, P.J. and Sowter, M.J., 1999, Drainage density on progressively tilted surfaces with different gradients, Wheeler Ridge, California, Earth Surface Processes and Landforms, No. 24, pp. 809- 824.
 • Walker, R.T., 2006, A remote sensing study of active folding and faulting in southern Kerman province, S.E. Iran, Journal of Structural Geology, No. 28, PP. 654-66.