دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، شهریور 1396 (21) 
بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری

صفحه 1-20

علیرضا صالحی پور میلانی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ راضیه لک؛ منصور جعفر بیگلو؛ علی محمدی


بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی

صفحه 40-56

شیما بابائی؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ امین حسینی اصل


بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک

صفحه 119-136

سعید نگهبان؛ کیوان باقری؛ سوسن حیدری؛ لیلا گروسی