شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر – استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

ژئوسایت­های کارستی از جمله لندفرم هایی هستند که در جذب گردشگر تاثیر بسزایی دارند. این لندفرم­ها علاوه بر ویژگی جذابیت، دارای ارزش­های علمی -  آموزشی هستند. پلدختر یکی از شهرستان­های جنوبی استان لرستان است که دارای ژئومورفوسایت­های کارستی و غیر کارستی متنوعی است. در این تحقیق ژئومورفوسایت­های کارستی شهرستان شناسایی و با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر مورد ارزیابی قرار گرفتند. غار کلماکره، غار کوگان، دره خزینه، تنگ ملاوی، تنگ پاعلم، تنگ هلت، دره­های تیپیک، آبشار افرینه، غار طلسم، تنگ گاوزرده، آبشار آب تاف، منطقه گول چپ و آبشار چشمه گوش به عنوان ژئومورفوسایت­های مطالعاتی انتخاب شدند. ارزیابی­ها نشان داد که ارزش­های حفاظتی و اقتصادی آن­ها در وضعیت مطلوبی نیستند و نتایج نهایی نشانگر این است که غار کلماکره، غار کوگان و منطقه کول چپ بیشترین امتیاز را کسب نموده و مهمترین ژئومورفوسایت­های کارستی شهرستان پلدختر محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and evaluation of karst geomorphosites Using the combined model of Kubalikova and Kirchner (Case Study: Karst geomorphosites in Poldokhtar- Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • mehran maghsoudi 1
  • mojtaba yamani 1
  • ebrahim moghimi 1
  • mohamadreza rezvani 2
  • mehdi baharvand 1
1 university of Tehran
2 university of Tehran
چکیده [English]

Karstic geomorphosites are some of the landforms that have an impact on attracting tourists. In addition to attractive, these landforms have scientific-educational values. Poldokht is one of Lorestan city which has various karst and non-karst geomorphosites.
The variation of geotouristic forms in Poldokhtar city is such that one can distinguish karst and non-karst geomorphocytes from each other and evaluate them in a specialized way. The dynamic and variable structure of karst in the city of Poldokhtar, in addition to creating geomorphosites, has caused the development and expansion of them over time. Therefore, in this research, the final goal is to collect general information about karst geomorphosites and introduce them as a specialized part of the city's attractions along with other natural and historical attractions.
In this research, 13 geomorphosites named Kelmakrah Cave, Cogan Cave, Khazine Valley, Tang e Malawi, Tang Palelam, Tang-Halt, Typical Valleyed, Afrineh Waterfall, Telesm Cave, Tang-e-Gav zarddeh, Abtaf Waterfall, kiil chap region and Cheshmeh Gosh Waterfall They were selected as study geomorphosites. Karst geomorphosites were identified in the study area using field studies and data card design. Use of written resources, field surveys, GPS, GIS, laser meters and questionnaires are methods and tools for collecting information. There are several models for assessing geomorphocytes. In this study, a combination Kubalikova& Kirchner)2016(was used to evaluate the geomorphocytes' ability.
The final results indicate that Kalmakere Cave, Cogan Cave and Cole Left Region are the most important karst geomorphosites in the city. The evaluations showed that their conservation and economic values are not in a favorable situation. Developing geotourism within the case study requires the coordination of various components, including scientific, educational, economic, conservation and value added. Attracting popular contributions, developing educational affairs, placing the city's geomorphosites in conservation areas and creating care bases by public or private organizations, guiding tourism tours and conducting scientific and academic trips to geosites and ... It should be seriously pursued within the scope of the study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • karst
  • geomorphous
  • evaluation
  • criterion
  • Poldokhtar city
##بهاروند، سیامک و همکاران، 1388، زمین لغزش سیمره و نقش آن در تغییرات زیست محیطی و ژئومورفولوژیکی منطقه پلدختر، فصلنامه زمین، شماره 4.
##شایان، سیاوش و همکاران، 1392، ارزیابی توانمندی توسعه گردشگری پایدار ژئومورفوسایت ها با تأکید بر روش کومانسکو ( مطالعه موردی : ژئومورفوسایت های مسیر گردشگری کرج – چالوس تا تونل کندوان)، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره 5 صص 93 -78.
##تقوی گودرزی، سعید و همکاران، 1394، مکانیابی منطقه بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان، طرح پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد.
##زرین جویی، مهرداد، حسنپور، عطا، 1396، مطالعات و گزارشات علمی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان.
##قبادی، محمدحسین و همکاران، 1392، معرفی پدیده­های ژئومورفولوژی کارست توده آهکی بیشتون – پراو، دانشگاه فردوسی مشهد، هشتمین همایش انجمن زمین شناسی و محیط زیست ایران.
##قربانی، ر و همکاران. 1389، ژئوتوریسم، بهره­گیری از جاذبه­های ژئومورفیک و زمین شناختی دره­های کوهستانی، نمونه موردی: دره سیمین در جنوب همدان، برنامه ریزی و آمایش فضا، ش 4، صص 1-22.
##مطالعات و برداشت های میدانی، 1396.
##مقصودی، مهران، عرب عامری، علیرضا، 1396، ارزیابی کمی ژئوسایت های نمکی استان سمنان با روش های بریلها و پرالونگ با تأکید بر ژئوسایت های غرب استان، پژوهش های جغرافیای طبیعی، دوره 49 ش 2 صص 258-241.
##ولایتی، سعداله، خانعلی زاده، فریده، 1390، بررسی رابطه ساختارهای تکتونیک و اشکال کارستی (مطالعه موردی، حوزه آبریز کارده)، فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال نهم ش 31.
##یاراحمدی، داریوش. بیرانوند، حجت اله، 1392، سطوح و اشکال ژئومورفولوژی در استان لرستان، دانشگاه لرستان.
##Artugyan, L, 2017, Geomorphosites Assessment in Karst Terrains: Anina Karst Region (Banat Mountains, Romania), geoheritage (2017) 9: 153-162.
##Brilha, J. (2015). Inventory and Quantitative Assessment of Geosites and Geodiversity Sites: a Review, The European Association for Conservation of the Geological Heritage, DOI 10.1007/s12371-014-0139-3.
##Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. (2009). Tourism: Principles, Practices, Philosophies (11th ed). 
##Huges, M & et al, 2015, The practice of sustainable tourism, routledge.
##Joseli M, P. Eliane, A. D. Denise, D. (2011); Geoparks in Brazil-strategy of Geoconservation and Development; Geoheritage, V 3, Issue 4, 289-298
##Kubalikova, L. Kirchner, K, 2016, Geosite and Geomorphosite Assessment as a Tool for Geoconservation and Geotourism Purposes: a Case Study from Vizovická vrchovina Highland (Eastern Part of the Czech Republic), Geoheritage, pp5–14.
##Maran, A. (2011). Valuing the Geological Heritage of Serbia, Bulletin of the Natural History Museum, V 3, pp 47-66.
##Reynard, E. Coratza, P. 2016, The importance of mountain geomorphosites for environmental education, Acta geographica Slovenica, 56-2 ,pp 291–303.
##Schwarz, S. Migoń, P. 2017, When Science and Leisure Meet: Geotourist Itinerary in Southern Tierra Del Fuego, Argentina, Springer.
##Stevanovic, V. 2015, Karst Environment and Phenomena, Springer International Publishing Switzerland.
##Unsal, N, C, M (2008) Hydrochemistryalong the flow path of a confined aquifer,Duzce plain, north estern Turkey. Bull EngGeol Environ, 67.
##Yilmaz,  I., (2012), "On the value of dolines in gypsum terrains as a Geological Heritage: anexample from Sivas basin, Turkey", Environmental Earth Sciences, 65 (3): 805-812.
##Zhyrnov, P. 2015, Geomorphosite assessment method of karst landscapes  by considering the geomorphological factors, Geomorphological slovaca et bohemica 2/2015.