دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، شهریور 1397 (25) 
تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبریز میقان از طریق شاخص های ژئومورفیک

صفحه 226-240

میر اسداله حجازی؛ معصومه رجبی؛ جواد وروانی؛ آتنا عسگری