بررسی نقش لیتولوژی در شکل‌گیری ساختمان خانه های کندویی شکل روستای کندوان، آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

2 گروه محیط‌زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده

روستای کندوان، در استان آذربایجان شرقی از نظر تقسیمات ژئومورفولوزیکی جزء واحد آذربایجان محسوب می شود. رخساره های سنگی در ناحیه مورد مطالعه شامل سنگ های آتش فشانی، سنگ های آذرآواری و نهشته های لاهار و اپی کلاستیک می باشد. در تحقیق حاضر سعی گردید با بررسی های دقیق میدانی و اندازه گیری های به عمل آمده و نیز مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی تغییرات بافتی و کانی شناسی واحد های سنگی مذکور مورد بررسی دقیق قرار گیرند. بر اساس ترکیب کانی شناسی سنگ های ولکانیکی ترکیبی در حد آندزیت و تراکی- آندزیت دارند، کانی های پلاژیوکلاز و آمفیبول موجود در آنها بسیار مستعد هوازدگی شیمیایی می باشد. سنگ های آذرآواری که بیشتر ایگنمبریت ها را شامل می شود از نظر لیتولوژی تغییر قابل توجهی را نشان نداده و کانی های تشکیل دهنده آن تقریباً سالم بوده و شکل اولیه خود را حفظ نموده اند. شرایط فیزیکی و خصوصیات خاکسترهای داغ آتش فشانی که در طی فوران های متعدد به یکدیگر جوش خورده و باعث بوجود آمدن حجم زیادی رخساره ایگنمبریتی شده است که بستر مناسبی را برای مردم و ساکنین اولیه در خصوص حفاری و شکل گیری روستا فراهم نموده است. همین ویژگی سبب گردیده که روستاییان از این سنگ ها برای محل سکونت خود استفاده نمایند. در بخش هایی که نهشته های لاهار رخساره غالب منطقه را تشکیل می دهد به دلیل داشتن بافت سست و عدم استحکام ، مانع از حفاری و سکونت روستاییان در  این نهشته های آواری شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of lithology in the formation of hive-like houses in the village of Kandovan, East Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • mohsen ranjbaran 1
  • farzad sotuhiyan 2
1 university of Tehran
2 Gilan university
چکیده [English]

Kandovan village is situated 58 kilometers from the southwest of Tabriz and 20 kilometers southeast of Oskou East Azerbaijan Province, Iran. The village of Candovan is structurally located in the geological zone of Central Iran and within the range of igneous rocks of the Osku. This village is one of the rare examples of rocky architecture. The Kandovan is a historic village of considered as one of the most beautiful landscapes of the country, with dug houses inside the cone-shaped rocks. Sahand Mountain is an important dormant massive, heavily eroded stratovolcano in East Azerbaijan Province, directly south of Tabriz northwestern Iran.  These cone shaped structures (Karans) were shaped by ash and debris from a volcano eruption of now-dormant Sahand Mountain. During the activity, volcanic Sahand diagnosed three stages: the first stage of andesitic lava flows Secondly, intermittent release of ignimbrite (containing fragments of pumice, etc.) dacite and dacite lava flows of the third stage.
After the eruption of Sahand these materials were naturally welded and formed the rocks of Kandovan.
In the Kandovan area, there are three lithological facies. These lithological facies include lava flows or volcanic rocks, ignimbrites, and Lahar and epicclastic deposits. The lava flows mostly have porphyritic texture and their chemical composition is more andesitic and dacitic. These volcanic rocks are usually very fine-grained or aphanitic texture. These rocks often contain phenocrysts. The phenocrysts are feldspar and quartz crystals that are larger than the matrix and are identifiable with the unaided eye.  The dominant minerals in these rocks are plagioclase, hornblende, biotite, quartz. The minerals that appear in the form of large crystals and porphyry texture are from feldspar minerals. Textural zoning patterns preserved in plagioclase phenocrysts provide useful information about magmatic evolutions.
According to the welding range of ignimbrite can be divided into three classes in the field (partially welded with pumice, partially welded with fiamme and densely welded). The strength of the resulting ignimberite tuff would depend on how hot the tephra was when it was deposited. Very hot tephra can 'weld' together and not crumble easily. Ignimbrite deposits, which are dig up in the Kandovan village houses, have explosive texture. Their composition and mineralogy those are rock fragments, pumice pieces, volcanic glass and fragments of feldspar and quartz minerals. All ignimbrites are rhyolitic-rhyodacitic in composition.
The welding of clast of volcanic pyroclastic Ignimbrite deposits involves of pumice pieces and rock fragments occurred during explosive eruptions in acidic magma occurs under a compactional load at temperatures above the glass transition temperatures. The welding of pyroclastic materials during Sahand explosions causes the formation of porous, light weight deposit those are susceptible to to excavating.
 
Over the period of thousands of year’s ash and debris from volcano eruption were hardened, shaped and sculptured by natural elements such as wind, rain, snow and so on. Morphologic change in the area produced present landscape occurred in a semi-arid climate mainly during Quaternary.
Consequently this cone-shaped landforms which originated by tuff erosion were excavated by humans and utilized as dwelling and similar to dwellings in the Turkish region of Cappadocia, are locally called “Karans ".
Around the village the thickness of this formation exceeds 100 m and with time due to water erosion the cone shaped cliffs were formed. The maximum height of the Cone-Shaped is about 60 m. Ignimbrites deposits along the Kandovan valley are under the influence of current water irrigation and atmospheric precipitation, and the shape of the conical hill has formed.  Lahar deposits have soft texture and very poorly sorted particles from of clay to gravel size. The Lahara, due to its physical nature, which has a very poorly maturity range from clay to gravel size, is not suitable for digging. Therefore, the conical houses in this group of rocks are not created. Lava flow and Lahar deposit are not suitable for diggings up according to their texture. Lava flows cannot be break down due to its high strength and hardness; therefore, cone-shaped houses cannot be created them.
The most important destructive factors on the Kandovan village are the cases of topography, the physical and chemical properties of the rock, the climate conditions, and, consequently, the biological activities. The effect of physical weathering on the destruction of conical houses in the Kandovan village is more effective than chemical weathering. With the absorbed water causes loss and decomposition of the cement connecting the rock and species damage such as crusting, crushing and alteration Minerals also cause the crystallization of salts as well as the cause of the growth of biological pests in different types. The boundaries of the entrance section of the Kandovan village have been more damaged due to the excessive winds and rains of the western-eastern part of the eastern part, due to the presence of higher hills and higher ranges.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ignimberite
  • lahar
  • Kandovan Village
  • Sahand Mountain
##امینی بیرامی، فریده. 1392، بررسی عوامل زیست‌محیطی مخرب بر خانه‌های سنگی- مخروطی شکل روستای گردشگری کندوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز.
##امینی بیرامی، فریده؛ اصغری کلجاهی، ابراهیم؛ حاجی علیلوی بناب، مسعود؛ 1394، ارزیابی هوازدگی و فرسایش سنگ های آذرآواری مخروطی شکل روستای کندوان، نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد نهم شماره اول
##امینی بیرامی، فریده؛ اصغری کلجاهی، ابراهیم،1393، بررسی نقش گلسنگ ها در هوازدگی زیستی سنگ های مخروطی شکل روستای کندوان.پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، سال دوم، شماره 4، صص 117- 129.
##امینی بیرامی، فریده؛ رازانی، مهدی؛  اصغری کلجاهی، ابراهیم؛ امامی، سید محمد امین؛ باغبانان، علی رضا،  1393، تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذر آواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان.پژوهه باستان شناسی ، سال اول، بهار و تابستان  ، صص 1- 16.
##آقا نباتی، سید علی،1383 زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور، چاپ اول.
##پیرمحمدی، فرهـاد؛ 1390، پترولـوژی، ژئوشـیمی و پتروژنـز سنگهای آتشفشانی شرق و جنوب شرق آتشفشان سهند بـا نگرشی ویژه در سنگهای آذرآواری رساله دکتـری، گـروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز.
##پیرمحمدی، فرهاد؛عامری، علی؛جهانگیری، احمد؛مجتهدی، منصور؛هاوا چن، چانگ؛کسکین، محمت ، 1390، کانی شناسی، سنگ شناسی و سنگ زایی مجموعه ی آتشفشانی سهند، شمال غرب ایران.سال نوزدهم، شماره ی ١، صص ٨٣ تا ١٠٢.
##چهار لنگ، راضیه؛ قلمقاش، جلیل؛ امامی، محمد هاشم؛ عمرانی، جعفر، 1394، منشأ سنگ‌های آتش‌فشانی کندوان (شمال غرب ایران): با استفاده از اطلاعات جدید زمین‌شناسی، پتروگرافی و زمین‌شیمی، مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 18، صص 34-43.
##خالقی اسفنجانی، محمدابراهیم،1390، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، محاسبه حجم فرسایش سنگ در مخروط آتش‌فشان سهند با استفاده از نرم‌افزارهای GISبه راهنمایی دکتر شهرام بهرامی، استاد مشاور: محمدعلی زنگنه اسدی دانشگاه تربیت‌معلم سبزوار.
##خدابنده، علی اکبر. امینی فضل، عباس،1374، نقشه زمین‌شناسی 1:100000 اسکو، تهران سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
##رازانی، مهدی امامی؛ امامی، سید محمدامین؛ باغبانان، علیرضا ، 1393، لزوم به‌کارگیری مطالعات مکانیسم تخریب در معماری صخره کند روستای کندوان برگزیده‌ی مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
##گرجیمهلبانی،یوسف؛ سنائی، المیرا ، معماریهمسازبااقلیمروستایکندوان، فصلنامه مسکن و محیط  روستا.
##معین وزیری، حسین،  1365، پترولوژی سنگ های آتش فشانی. چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی.
##معین وزیری، حسین؛ امین سبحانی، ابراهیم، 1356، سهند ازنظر ولکانولوژی و ولکانوسدیمانتولوژی، انتشارت دانشگاه تربیت‌معلم.
##مقیمی اسکویی، حمیدرضا، 1390، اسکو زیبای خفته در دامنه سهند تا ساحل دریاچه ارومیه با تأکید بر جاذبه‌های گردشگری کندوان، چاپ اول، انتشارات نشر هنر اول.
##Asghari Kaljahi, E.  Amini.Birami, F. 2014. Engineering geological properties of the pyroclastic coneshaped rocky houses of Kandovan, Iran.74: 959-969. Doi: 10.1007/s10064-014-0679-4.
##Chen, J. Blume, H. P. Beyer, L. 2000, Weathering of rocks induced by lichen colonization - a review. Catena, 39, PP. 121–146.
##Haji Rasouli, Aso. 2015. An Investigation of Influential Factors in the Long-Term Survival of Vernacular Architecture in the form of Cone-Shaped Dwelling: Case Studies of Kandovan and Goreme (Cappadocia) Journal of Engineering and Architecture, 3, 1, pp. 89-98. DOI: 10.15640/jea.v3n1a9.
##Ilgren, E.B. Kazemian, H., and Hoskins, J.A.2015. Kandovan the next ‘Capadoccia’? A potential public health issue for erionite related mesothelioma risk. Epidemiology Biostatistics and Public Health.  12, 1.
##Jelena, S. k. Jonjaua, G. R. Agneš, L. U. Miroslava. M. R. Miloš, T. B, 2005, Evaluation of the effect of lichens on ceramic roofing tiles by SEM and Energy – Dispersive Spectroscopy Analyses. Scanning 27, PP. 113-119.
##Mehdipour Ghazi, J. Ólafsdóttir, R. Tongkul, F. and Mehdipour Ghazi, J. (2013) Geological Features for Geotourism in the Western Part of Sahand Volcano, NW Iran. DOI 10.1007/s12371-012-0071-3.
##Moinvazery H (2001) Magmatism of Iran. Tarbiate Moalem University Press, Tehran, Iran.
##Naci Sayin, M.2008. Fairy Chimney Development in Cappadocian Ignimbrites (Central Anatolia, Turkey).
##Özşen, H. Ali Bozdağ, A. and İsmail İnce, I 2017. Effect of salt crystallization on weathering of pyroclastic rocks from Cappadocia, Turkey, Arab J Geosci,DOI 10.1007/s12517-017-3027-8.
##Pirmohammadi, F. Ameri, A. Jahangiri, A. Chen, Ch. and Keskin, M. 2011 Source and Tectonic Setting East of Sahand (Southeast of Tabriz) Volcanic Rocks Using Geochemical Evidence. Geosciences. 21, 81, pp. 179-190.
##Topal, T. Doyuran, V. 1998.Analyses of deterioration of the Cappadocian tuff. Environmental Geology, 34,1.
##Türkmenoǧlu, A., Göktürk, E. H., & Caner, E. N. 1991. The deterioration of tuffs from the Cappadocia region of Turkey. Archaeometry. 33, 2, pp. 231-238.
##Yakar, M. and Yilmaz, H.M. 2011. Determination of Erosion on a Small Fairy. Experimental Techniques.  DOI: 10.1111/j.1747- 1567.2010.00661.x.