ارزیابی خطر وقوع ناپایداریهای دامنه‌ای گسل بناروان با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی (MLP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز.

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده

ناپایداری‌های دامنه‌ای یکی از خطرات طبیعی است که همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی را به همراه دارد. بنابراین باید مناطق حساس را شناسایی و با اولویت‌بندی این مناطق، سیاست و برنامه‌های مدیریت ناپایداری دامنه‌ای را ارائه نمود و تا حدی از خطر وقوع خسارات ناپایداری‌ها کاست. رشته کوه بزغوش در شمال‌غرب ایران و بین استان آذربایجان شرقی و اردبیل با روند شرقی- غربی در مختصات بین َ 00 °48 تا َ 30 °47 درجه طول شرقی و َ 00 °38 تا َ 30 °37 درجه عرض شمالی قرار دارد .گسل بناروان با طول بیش از 20 کیلومتر یکی از مهمترین گسلهای موجود در دامنه جنوبی بزغوش آذربایجان است.در این پژوهش محدوده گسل بناروان مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین هدف از تحقیق حاضر، مشخص کردن نقاط حساس به حرکت‌های توده‌ای و تهیه نقشه پهنه بندی خطر به منظور پیش بینی خطر در آینده با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک می‌باشد. به منظور به دست آوردن اطلاعات از طریق بازدید میدانی، نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی و با مرور منابع قبلی و بررسی شرایط منطقه 9 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر وقوع ناپایداریهای دامنه‌ای شناسایی شد و سپس با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه در نرم‌افزار IDRISI بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که 81/5، 95/12، 38/19، 06/27، 78/34 درصد از مساحت منطقه به ترتیب در کلاس‌های خطر بسیار بالا، بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین قرار گرفته است. نقشه پهنه‌بندی خطر ناپایداری‌دامنه‌ای نشان می‌دهد که مناطق داری خطر زیاد و بسیار زیاد حدود 76/18 درصد محدوده مورد مطالعه را در بر می‌گیرد، که بیشتر منطبق بر ارتفاعات بالا، پهنه گسلی و شیب زیاد منطقه می‌باشد. با توجه به نقشه نهایی به دست آمده از پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش و در راستای توسعه و امنیت شهری باید از ساخت ‌و ساز در محدوده با خطر بسیار زیاد و زیاد و آبخیزهای دارای دامنه­های پرشیب و دارای پتانسیل زمین‌لغزش و همچنین حریم رودها در منطقه یک ممانعت به عمل آید و بایستی همه کاربری‌های مختلف شهری از جمله کاربری‌های مسکونی با استفاده از روش‌ها و تکنیک­های مهندسی پایدار شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk assessment model using artificial neural networks Benaravan fault domain instabilities(MLP).

نویسندگان [English]

  • fariba hemati 1
  • davood mokhtari 2
1 Tabriz university
2 Tabriz university
چکیده [English]

Introduction
Faults‌ are among the most common‌ geological conditions ‌in rock masses‌, which are considered as one of the most significant examples‌ of rock discontinuity. The earth’s instability is often due to the presence of faults in or near them. Bozqush Mountains are the most important‌ landscapes‌ in southern Azerbaijan, including the south-western‌ border of Tabriz fault’s extension, and south-eastern border‌ of Mianeh-Ardebil fault. Benaravan fault in the eastern part of this mountain range is part of the Mianeh-Ardabil fault‌. In the present study‌, a study was conducted titled as Zoning‌ the Risk of Hillside‌ Instability Using Artificial Neural Network with MLP Model. This was the purpose of selecting this model to investigate areas with the potential of hillside‌ instability occurrence.
Data and Methodology‌
In this study, aerial photos‌ and ETM satellite‌ images of the region, topographic maps‌ with a scale of 25000/1, and geological‌ map with a scale of 100000/1 were used. There were also‌ several field visits to the area.
Artificial Neural Networks‌ Model
Neural network‌ models are a kind of simplistic‌ modeling‌ of real neural systems‌ that are used extensively in solving various problems in science. The best way to solve complex problems is to break it down into a simpler ‌sub-question‌, and each of these sub-sections‌ can be easily‌ understood and described. In fact, the network is a collection‌ of these simple structures that together describe‌ the ultimate complex system. It must be pointed out that in this study, a variety of multilayer perceptron networks‌ were used.
Data Analysis
To investigate the relationship between the factors affecting the occurrence of hillside‌ instabilities in the studied area, after providing dispersion map of instability points, the dispersion of these points to nine factors affecting the occurrence of hillside‌ instabilities was investigated. Each information layer‌ was classified‌ into five classes, and based on the degree of sensitivity to hillside‌ instabilities, each of the rating classes was given a score between 1 to 5‌. 5 was given to a class‌ that had the greatest hillside ‌instability.
The Argument and the Findings
The maps‌ of the factors affecting the hillside‌ instability, which are independent variables in the instability occurrence, were entered into IDRISI software‌ and were processed. In constructing an artificial neural network, the first task is to determine the type of the network.  In this study, an artificial neural network with a multi-layer perceptron structure (MLP) with 1 input layer, including 9 neurons, and a hidden layer with 16 neurons, and an outlet layer were used. The algorithm used in this network was the same after error algorithm, and the sigmoid function was used as an activity function. In order to achieve better zoning‌ and proper output with high precision, a different structure of the neural network was tested by changing the number of neurons‌ and other parameters. This optimal number was achieved at 20000th recurrence with a training error of 440/0 and a test error of 0.0622. As stated, the best way for an appropriate network architecture is achieved‌ through trial and error. In this study, using the trial and error method, the best architecture was selected with 1 input layer including 9 neurons, a hidden layer including 16 neurons, and an output layer (9,16,1). The study used 3181 sliding pixels data for network training and testing. Of these pixels, 2544 pixels were used for training and 636 pixels for network testing. Multiple training rates and momentum factors were tested, and finally, the training rates between 0.014-0.01 with amounts and momentum factors of 0.5 were selected. After performing the above steps, using neural network method, the zoning‌ map of hillside‌ instabilities‌ occurrence risk was prepared,
Conclusion
When a hillside‌ is liable to instability, the occurrence‌ of instability at its surface will be inevitable‌. Theoretically, if steep hillsides‌ that are formed by loose and detached materials, get adequate moisture or water, they are prone to instability. Then, if one or more secondary factors interfere, the instability will occur. Heavy rainfall‌, movement of faults‌, earthquake‌, Earth’s roughness and so on are among such factors. Given these cases, the likelihood of hillside‌ instabilities ‌occurrence‌ in an area, in case of occurrence conditions, is expected. For zoning‌ hillside‌ instabilities occurrence risk using artificial neural network, first at the testing stage, in order to avoid error increase and over-training of the network, each of the parameters of the artificial neural network was determined by trial and error. In this study, a network‌ with an architecture of an input layer with 9 neurons including categories as altitude, gradient, gradient direction‌, lithology, distance from fault, distance from canal, distance from road, land use, vegetation‌, and an intermediate layer with 16 neurons and an output layer (9,16,1) that shows‌ areas with potential for the occurrence of hillside‌ instability, was used. The results showed‌ that 81.5%, 95.12%, 38.19%, 06.27%, and 78.34% of the area were located in very high, high, medium, low and very low risk groups‌, respectively. The zoning‌ map of hillside‌ instability‌ risk shows‌ that areas with high and very high risk, cover about 76.18% of the study area‌, which are more consistent with the high altitudes, fault zone, and high gradient of the area‌.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slope instability
  • Risk zoning
  • IDRISI
  • MLP model
##احمد زاده، حسن، 1384، مدلسازی فرسایش و رسوب حوضه آبریز قلعه چای عجب شیر با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در محیط GIS،علی اکبر رسولی- شهرام روستایی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و GIS ، دانشگاه تبریز.
##آسیایی، مجید، تاجبخش، سید محمد، خاشعی سیوکی، عباس، متولی، علیرضا ،1392، ارزیابی دو روش تحلیل سلسله مراتبی و فازی در پهنه بندی وقوع زمین لغزش( منطقه مورد بررسی حوزه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری) ،فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های فرسایش محیطی، سال سوم، شماره 11، صص 14-1.
##بهنیا فر، ابوافضل، منصوری دانشور، محمدرضا، کهربانیان، پروین ،1389، کاربرد مدل AHP و منطق فازی در منطقه بندی خطرات زمین لغزش نمونه موردی: حوضه آبریز فریزی، دامنه شمالی کوه های بینالود، جغرافیای طبیعی، شماره 9،صص 100- 89.
##خلج، محمد ،1387، لرزه زمین‌ساخت، چاپ دوم، دانشگاه پیام نور، تهران.
##زارع، محمد، مقدم نیا، علیرضا،تالی خشک، صادق، سلمانی، حسین ،1394، پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل نرو فازی در حوضه آبخیز واز، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال ششم، شماره 11، صص 110- 101.
##شریعت جعفری، محسن،1375، زمین لغزش( مبانی و اصول پایداری شیبهای طبیعی)، چاپ اول، انتشارات سازه، تهران.
##شیرانی، کوروش، محمدرضا،حاجی هاشمی جزی، سیدعلی ،نیک نژاد،سلیمان، رخشا،1391، هنه بندی پتانسیل خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و رگرسیون چند متغیره (MR) مطالعه موردی: سراب حوضه کارون شمالی)، مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران: ئوره 65، شماره 3، صص 395-409.
##صفاری، امیر، علیمرادی، مسعود، حاتمی فرد، رامین ،1392،پهنه بندی خطر رخداد زمین لغزش به روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های گسسته در حوضه رودخانه ماربر،فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی ، سال دوم، شماره 3 (پیاپی 7)،صص 59-74.
##صیادی، امید، 1387، جزوه آشنایی مقدماتی با شبکه‌های عصبی مصنوعی ، دانشگاه صنعتی شریف.
##عابدینی، موسی، فتحی، محمد حسین ،1393، پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در حوضه آبخیز خلخال چای با استفاده از مدل های چند معیاره، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، سال دوم، شماره 4، صص 85- 71.
##غضبانی، فریدون،1381، زمین شناسی زیست محیطی، چاپ اول،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.
##فیض نیا، سادات،1374، مقاومت سنگها در مقابل فرسایش در اقالیم مختلف ایران، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 47، صص 166- 95.
##کردی، عبدالواحد، دشتی مرویلی، مریم،معتمد وزیری، بهارک،1391، پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهسار)، مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی،سال ۲، شماره 8،صص 49-61.
##کریمی، مرتضی، نجفی، اسماعیل،1391، ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل ترکیبی FUZZY- AHP در راستای توسعه و امنیت شهری( مطالعه موردی: منطقه یک کلان شهر تهران)، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های فرسایش محیطی، سال دوم، شماره 8، صص 95-77.
##متولی،صدرالدین ، اسماعیلی،رضا، حسین زاده،محمدمهدی،1388،تعیین حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از رگرسیون لجستیک در حوضه آبریز واز (استان مازندران)، جغرافیای طبیعی لارستان، سال دوم،شماره 5،صص73-83.
##میر نظری، جواد، شهابی، همین، خضری، سعید،1393، ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP و عملگرهای منطق فازی در حوضه آبریز پشت تنگ سرپل ذهاب( استان کرمانشاه)، جغرافیا و توسعه، شماره 37، صص 70- 53.
##نظم فر، حسین، بهشتی، ابراهیم، 1395، کاربرد مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه و منطق فازی در پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش( مطالعه موردی: حوضه آبریز چلی چای)، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 27، پیاپی 61، شماره 1،صص 68- 53.
##Aksoy, B., & Ercanoglu, M ,2012, Landslide identification and classification by object-based image analysis and fuzzy logic: An example from the Azdavay region (Kastamonu, Turkey), Computers & Geosciences, Vol(38),Issus (1),pp 1–26.
##Gorsevski, P. V., P. Jankowski., &P. E. Gessler., 2006, Heuristic approach for mapping landslide hazard integrating fuzzy logic with analytic hierarchy process, Control and Cybernetics, Vol(35),nol (1),pp 121–146.
##Sabuya, F., Alves, M. G., & Pinto, W. D .2006,Assessment of failure susceptibility of soil slopes sing fuzzy logic, Engineering Geology, Vol(86),Issus (4),pp 211–224.
##Solaymani Azad, S., Dominguez, S., Philip, H., Hessami, K., Forutan, M.-R., ShahpasanZadeh,M., & Ritz, J. F,2011, The Zandjan fault system: morphological and tectonic evidences of a new active fault network in the NW of Iran,Tectonophysics, Vol(506),Issus (1-4),pp 73–85.
##Kanungo, D. P., Arora, M. K.,Sarkar, S., & Gupta,R. P., 2006, A comparative study of conventional, ANN, black box, fuzzy and combined neural and fuzzy weighting procedures for landslide susceptibility zonation in Darjeeling Himalayas, Engineering Geology, Vol(85),Issus (3-4),pp 347-366.