پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی (GMPJ) - اهداف و چشم انداز