اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تهران

myamaniut.ac.ir

سردبیر

دکتر شهرام روستائی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

roostaeitabrizu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سعید نگهبان

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه شیراز

snegahbanshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر شهرام روستائی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

roostaeitabrizu.ac.ir

دکتر محمدحسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه اصفهان

mramshatyahoo.com

دکتر محمدحسین رضائی مقدم

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

rezmoghyahoo.com

دکتر محمدرضا ثروتی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

rezasarvatiyahoo.com

دکتر عزت اله قنواتی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه خوارزمی

eghanavatiyahoo.com

دکتر منیژه قهرودی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

ghahroodiyahoo.com

دکتر مهران مقصودی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه تهران

maghsoudut.ac.ir

دکتر حسین نگارش

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

hnegareshyahoo.com

دکتر احمد نوحه گر

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تهران

nohegaryahoo.com

دکتر ابوالقاسم گورابی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه تهران

goorabiut.ac.ir

دکتر سعید نگهبان

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه شیراز

snegahbanshirazu.ac.ir