این نشریه از قوانینcope(کمیته بین المللی اخلاق نشر)تبعیت می کند.

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی- پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی(چکیده مبسوط انگلیسی)

ضریب تاثیر(IF): 0/455

 

هزینه چاپ مقالات : 4000000 ریال (معادل چهارصد هزار تومان)

شماره کارت : 5859837003627979

به نام انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، زمستان 1399، صفحه 1-255 

14. پایش روند تغییرات تپه های ماسه‌ای با رویکرد سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت سیستان)

صفحه 239-255

10.22034/gmpj.2020.122228

فاطمه فیروزی؛ نورالله نیک پور؛ زینب رخشانی؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ پیمان محمودی


ابر واژگان

نشریات مرتبط