این نشریه از قوانینcope(کمیته بین المللی اخلاق نشر)تبعیت می کند.

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی- پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی(چکیده مبسوط انگلیسی)

ضریب تاثیر(IF): 0/455

 

هزینه چاپ مقالات : 4000000 ریال (معادل چهارصد هزار تومان)

شماره کارت : 5892101011945538

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، بهار 1399، صفحه 1-220 

7. بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

صفحه 93-111

نجمه شفیعی؛ لیلاگلی مختاری؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ رحمان زندی


10. بررسی روند تغییرات ژئومورفولوژیکی تومبولوی بندر تنگ از سال 1351 تا سال 1394

صفحه 147-163

حسین نگارش؛ صمد فتوحی؛ مسعود سیستانی بدوئی؛ نورالله نیکپور