این نشریه از قوانینcope(کمیته بین المللی اخلاق نشر)تبعیت می کند.

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی- پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی(چکیده مبسوط انگلیسی)

ضریب تاثیر(IF): 0/455

 

هزینه چاپ مقالات : 4000000 ریال (معادل چهارصد هزار تومان)

شماره کارت : 5859837003627979(بانک تجارت)

به نام انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، پاییز 1400 

1. هویت مکانی و نقش آن در شکل‌گیری مدنیت شهری یزد

صفحه 1-15

10.22034/gmpj.2021.259820.1232

سمیه شهری؛ امیر کرم؛ محمدحسین رامشت؛ محمدرضا اولیا


ابر واژگان

نشریات مرتبط