این نشریه از قوانینcope(کمیته بین المللی اخلاق نشر)تبعیت می کند.

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی- پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی(چکیده مبسوط انگلیسی)

ضریب تاثیر(IF): 0/455

 

هزینه چاپ مقالات : 4000000 ریال (معادل چهارصد هزار تومان)

شماره کارت : 5892101011945538

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، پاییز 1398، صفحه 1-209 

1. مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران

صفحه 1-22

سیدرضا حسین زاده؛ علی قربانی شورستان؛ علیرضا کریمی؛ مهناز جهادی طرقی


7. تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان

صفحه 103-121

فاطمه رحمتی پور؛ امیر صفاری؛ امجد ملکی؛ فرزاد شیرزادی تبار؛ علی احمدآبادی


10. پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی

صفحه 155-171

فریبا اسفندیاری دارآباد؛ مسعود رحیمی؛ غلامرضا پور مرتضی