این نشریه از قوانینcope(کمیته بین المللی اخلاق نشر)تبعیت می کند.

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی- پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی(چکیده مبسوط انگلیسی)

ضریب تاثیر(IF): 0/455

 

هزینه چاپ مقالات : 4000000 ریال (معادل چهارصد هزار تومان)

شماره کارت : 5892101011945538

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، زمستان 1398، صفحه 1-275 

6. بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنه های آبی و گسلی شهر تبریز

صفحه 97-114

اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی؛ محمدعلی کوشش وطن


10. ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس

صفحه 165-182

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی نژاد؛ امیر تکین محبی


14. بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران

صفحه 242-258

المیرا مصدق زاده؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر


15. ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن

صفحه 259-275

حسن جعفری؛ محمد طاهرخانی؛ خدیجه رضایی