پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی (GMPJ) - اخبار و اعلانات