پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی (GMPJ) - پرسش‌های متداول