پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی (GMPJ) - فرایند پذیرش مقالات