کلیدواژه‌ها = تصاویر راداری
ارزیابی و تحلیل فرونشست در دشت هشتگرد

دوره 12، شماره 3، دی 1402، صفحه 140-156

10.22034/gmpj.2023.414731.1454

اکبر رستمی؛ مژگان انتظاری؛ رضا ذاکری نژاد


شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 18-30

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ زهرا اشرفی فینی


استخراج الگوی زهکشی دامنه ها در نواحی فشرده جنگلی جنوب بهشهر با استفاده از داده های فرکانس پایین ‌راداری ‌

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 209-223

محمد شریفی کیا؛ سیاوش شایان؛ مجتبی یمانی؛ علیرضا عرب عامری


شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 44-59

جمشید یاراحمدی؛ شهرام روستائی؛ محمد شریفی کیا؛ مه آسا روستائی