دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، خرداد 1397 (24) 
کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز نازلوچای

صفحه 103-119

شهرام روستائی؛ اسداله حجازی؛ معصومه رجبی؛ نادر جلالی؛ احمد نجفی ایگدیر