دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، مرداد 1398 
بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI

صفحه 52-69

مهران مقصودی؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر رضایی؛ انور مرادی


تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره

صفحه 179-198

منصور جعفربگلو؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ محمد زمانزاده؛ حمید کامرانی دلیر


دگرریختی ثقلی ژرف شیب، در حوضه کششی سیه‌چشمه: امتداد گسل گیلاتو-سیه‌چشمه-خوی

صفحه 199-216

سیروس اسماعیلی؛ محمد مهد خطیب؛ حمید نظری؛ ژان پیر بورگ؛ ابراهیم غلامی