نویسنده = عباسعلی ولی
تعداد مقالات: 8
1. هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 56-71

محمدحسین رامشت؛ طیبه محمودی؛ مژگان انتظاری؛ عباسعلی ولی؛ علی ربانی


3. آنتروپوژئومورفولوژی چشم‌اندازمعادن(مطالعه موردی: معادن سنگ لاشتر)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 104-116

عباسعلی ولی؛ فرشته مختاری؛ مسعود معیری؛ عباس امینی


4. مطالعه خصوصیات مورفومتری ریپلمارک‌ها در سه لندفرم مختلف(مطالعه موردی: کویرسیرجان)

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 145-156

نرجس سالاری؛ علیرضا تقیان؛ عباسعلی ولی


5. بررسی تغییرات مورفومتری تپه ماسه‌ای با استفاده از تکنیک‌ سنجش از دور (مطالعه موردی: جنوب شرقی عشق آباد)

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 129-140

رسول ایمانی؛ مهدی عبدالهی؛ عباسعلی ولی؛ علی آلبوعلی


6. پایش وضعیت بیابان‌زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987)

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 85-102

سید حجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ ابوالفصل رنجبر


7. بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 13-22

محمد حسین رامشت؛ عباسعلی ولی؛ محسن پورخسروانی؛ محسن دهقانپور؛ طیبه محمودی