پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی (GMPJ) - واژه نامه اختصاصی