نویسنده = مرضیه مکرم
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی خطر زمین لغزش و ارتباط آن با نوع لندفرم در محیط GIS

دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 17-31

مرضیه مکرم؛ مهران شایگان


3. بررسی ویژگی‌های مورفومتری خندق‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 133-145

مرضیه مکرم؛ علیرضا محمودی