نویسنده = امیرحسین کوکبی نژاد قزوینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 93-110

امیرحسین کوکبی نژاد قزوینی؛ وحید محمدنژاد؛ محمدباقر سلیمانی