دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، اسفند 1395 (19) 
پایش و پیش‌بینی اثر خشکسالی‌ها بر دبی چشمه‌های کارستی شهرستان کرمانشاه

صفحه 38-51

امان اله فتح نیا؛ علی احمدآبادی؛ سعید رجائی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش


بررسی تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه

صفحه 93-110

امیرحسین کوکبی نژاد قزوینی؛ وحید محمدنژاد؛ محمدباقر سلیمانی