نویسنده = صیاد اصغری سراسکانرود
تعداد مقالات: 4
2. مدل سازی تخمین میزان رسوب رودخانه به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی (نمونه موردی: رودخانه گلرود)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 196-208

داریوش ابوالفتحی؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری