نویسنده = مژگان انتضاری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 184-202

سمیه خسروی؛ مژگان انتظاری؛ علی احمدآبادی؛ سیدموسی پورموسوی


2. ارزیابی آسیب پذیری کارست سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با استفاده از منطق فازی

دوره 8، شماره 4، بهار 1399، صفحه 47-62

مهدی کاشفی؛ مژگان انتظاری؛ مریم جعفری اقدم


3. هویت مکانی و نقش آن در تبلور هسته مدنی ایران

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 56-71

محمدحسین رامشت؛ طیبه محمودی؛ مژگان انتظاری؛ عباسعلی ولی؛ علی ربانی