کلیدواژه‌ها = زمین‌ساخت فعال
بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز غربی و مرکزی

دوره 10، شماره 1، تیر 1400، صفحه 149-171

10.22034/gmpj.2020.245542.1207

علی یاوری فرد؛ مریم ده بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ سعید حکیمی اسیابر؛ دنیا رابطی


بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 40-56

شیما بابائی؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ امین حسینی اصل