کلیدواژه‌ها = تکتونیک فعال
تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


تاثیر فعالیت‌های تکتونیکی بر مورفولوژی مخروط افکنه‌های شمال بیرجند

دوره 6، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 60-73

سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب؛ مهدی یوسفی


ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 50-69

محمد مؤمنی طارمسری؛ مریم ده بزرگی؛ علی یساقی؛ رضا نوزعیم