کلیدواژه‌ها = حوضه زهکشی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز غربی و مرکزی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 149-171

10.22034/gmpj.2020.245542.1207

علی یاوری فرد؛ مریم ده بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ سعید حکیمی اسیابر؛ دنیا رابطی


3. بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 40-56

شیما بابائی؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ امین حسینی اصل