دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، فروردین 1402 
ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش

صفحه 22-38

10.22034/gmpj.2022.307260.1305

مهدیه غیور بلورفروشان؛ سید رضا حسین زاده؛ غلامرضا لشکری پور؛ مسعود مینائی؛ حکیمه مربی هروی


پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP

صفحه 230-255

10.22034/gmpj.2023.346563.1362

اعظم نخعی؛ مخمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالفضل بهنیافر؛ لیلا گلی مختاری