نویسنده = حسن جعفری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 259-275

حسن جعفری؛ محمد طاهرخانی؛ خدیجه رضایی


2. پالیمسست دریاچه‌های قزل‌اوزن

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 97-116

حسن جعفری؛ هژیر محمدی