دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز 1394 (14) 
4. بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر

صفحه 45-59

ابوالقاسم گورابی؛ اسماعیل پاریزی