کلیدواژه‌ها = ژئوتوریسم
ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 259-275

حسن جعفری؛ محمد طاهرخانی؛ خدیجه رضایی


ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به‌عنوان ژئوپارک ملی – جهانی

دوره 4، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 1-16

عبدالمجید احمدی؛ علیرضا تقیان؛ مجتبی یمانی؛ سیدحجت موسوی