پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی (GMPJ) - مقالات آماده انتشار