دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، پاییز 1400 
1. هویت مکانی و نقش آن در شکل‌گیری مدنیت شهری یزد

صفحه 1-15

10.22034/gmpj.2021.259820.1232

سمیه شهری؛ امیر کرم؛ محمدحسین رامشت؛ محمدرضا اولیا