دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، تابستان 1399، صفحه 1-236 
6. ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان در بازه زمانی 2006 تا 2016

صفحه 67-85

10.22034/gmpj.2020.109535

نازیلا یعقوب نژاد اصل؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری؛ امیر کرم


9. بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک

صفحه 117-133

10.22034/gmpj.2020.109538

آرزو شفیعی بافتی؛ زینب عباسی؛ سید محمد تاج بخش؛ سید مرتضی موسوی؛ هادی معماریان